ANaarZ

DE WIJSGERIGE VERDIEPINGSDAGEN 

NAJAAR 2018 - VOORJAAR 2019

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD: VAN filosofisch REIZIGER TOT wijsgerig PELGRIM

Gedurende dit komende jaar, nu het thema voor de Jaargang 'een wereldreis door de filosofie' is, krijgen de verdiepingsdagen het karakter van Pelgrimagehalteplaatsen. Gedurende onze reis door de wereldfilosofie maken we halt en concentreren we ons op een klein aantal denkers die zich bewegen op het raakvlak tussen filosofie en spiritualiteit. We lezen en bespreken teksten. We betrekken deze op ons eigen leven. We doen dit door goed te lezen en bedachtzaam te spreken. Dat wil zeggen: meditatief en socratisch aan de hand van de eigen ervaring. Zo worden reizigers pelgrims.

Dit is met name bedoeld voor (ex-) Jaargangers (en andere wijsgeren) en wil de mogelijkheid bieden tot uitwerking en reflectie t.a.v. hetgeen in de Wijsgerige Jaargang wordt aangereikt. Daarom noem ik ze  verdiepingsdagen. De nadruk ligt op de praktijk middels het lezen en bespreken van originele filosofische teksten (in Nederlandse vertaling), gerelateerd aan het lesmateriaal en het dagelijks leven en werk van de deelnemers. Very close reading!

De wijsgerige verdiepingsdagen vinden plaats, ongeveer eens in de 14 dagen, op zondagmiddagen, van 14.00-17.00 uur op een nader aan de deelnemers bekend te maken adres in Den Haag. De eerste Wijsgerige Workshop start nadat de Wijsgerige Jaargang is begonnen. De workshops volgen het patroon van de Jaargang: in de herfst Westerse en Islamitische Filosofie, in de winter Indiase, Boeddhistische, Chinese en Afrikaanse filosofisch-wijsgerige workshops. De specifieke data voor het nieuwe jaar worden nog bekend gemaakt ... De kosten bedragen 25,- per deelnemer, per verdiepingsdag.

Voorjaar 2019: VERRE OOSTEN

Verdiepingsdagen INDIA
27 januari
: Grondslagen van de Indiase filosofie
We lezen en bespreken:
- de onvolprezen 'hymne van de schepping' (filosofische poëzie van vóór de keer-tijd ).
- tekstdelen uit de voor het ontstaan van het Indiase filosofisch denken zo belangrijke offerrituelen van de 
Rigveda
- de belangrijkste dialogen uit de Upanishads (meditatieve wijsheidsteksten) die bepalend zijn voor alle Indiase filosofie daarna)
- wijsgerige hoofdstukken uit de Bhagavad Gita, de tekst die bekend staat als "de bijbel van het hindoeïsme".

10 februari Taalfilosofie, metafysica, religie en levensleer: Teksten uit de latere Indiase filosofie: we beginnen met een korte inleiding in het Sanskriet, de heilige taal van het Oude India door de structuur van het alfabet en de eerste 10 regels van de grammatica van Patanjali te bezien, daar deze het archetypische voorbeeld vormen van een compacte, systematische aanpak, kenmerkend voor de latere Indiase filosofie. We bezien vroege teksten van de logisch-empirische scholen van het Nyaya- Vaisheshika (met 's werelds oudste regels voor dialoogvoering), de verzen van het Samkhya (met de daarin uiteengezette fascinerende evolutietheorie), we lezen uit de Yogasutras van Patanjali (wat duidelijk maakt dat dit iets heel anders is dan wat we nu zo onder yoga verstaan); we bezien een tekst van het Mimamsa, over de eeuwigheid van (NB!) taal en klank en we lezen een tekst van Shankara, grondlegger van de in het westen zo invloedrijke advaita-Vedanta-school. Kortom, we lezen en bespreken teksten uit de 6 filosofische systemen van het oude India.

De readers (met de bij de desbetreffende Verdiepingsdagen behorende teksten) worden vooraf toegestuurd aan de deelnemers (die verondersteld worden ze dan ook vooraf te lezen).

Verdiepingsdagen in Den Haag, rondom 'boeddhisme' in INDIA, TIBET en JAPAN

24 Februari: Leerreden van de Boeddha en vroege Boeddhistische (Theravada-) teksten:
we lezen en bespreken de eerste drie leerredes van de Boeddha die aangeven hoe hij de leer (op steeds verschillende wijze) vorm gaf. Daarnaast lezen en bespreken we enige korte filosofisch belangrijke teksten uit de Palicanon. Ook lezen we uit 'De vragen van Menander' (een tekstvoorbeeld uit de Grieks-Boeddhistische periode met daarin een filosofische analyse van 'het zelf' en de eerste afspraak voor een machts-vrije filosofische 
dialoog).

10 maart Bodhisattvas aan het woord: Teksten uit het Mahayana-boeddhisme
We lezen, beluisteren en bespreken het dagelijks in vele boeddhistische kloosters onophoudelijk gereciteerde Hart- en het Diamantsoetra (dat de filosofische premissen van het Hartsoetra wat uitgebreider uiteenzet). We lezen en bespreken teksten van de prominente boeddhistische filosofen Nagarjuna (de tweede Boeddha), Candrakirti (met zijn heldere commentaar op de radicale filosofie van Nagarjuna), Asanga en Vasubandhu (stichters van de Zuiver-Bewustzijn-School), Dignaga en Dharmakirti (de boeddhistische logici) en we sluiten af met Shantideva, die een enorme invloed had, met name op het Tibetaans boeddhisme.

24 maart Tibetaanse meesters aan het woord
We lezen en bespreken teksten van de 4 Grote Wijsgerige Scholen van Tibet: de Nyingma, Kagyu, Sakya en de Gelug die elk voor zich een licht werpen op de veelzijdige Tibetaanse tradities. Elk van deze scholen geeft uiteenlopende interpretaties van de leer van de Boeddha.
Het lezen van deze teksten geeft veel inzicht in wat Tibetanen verstaan onder de 
bodhi: de verlichting. Daarnaast lezen we teksten uit de Lojong-traditie waarin 'het trainen van de geest' centraal staat: een bijzondere tekst die als doel heeft mensen om te vormen tot bodhisattvas: wezens die geschikt zijn voor de verlichting.

31 maart Filosofie & Meditatie
We lezen teksten waarin boeddhistische meditatie centraal staat, o.a. uit het soetra van de aandacht (
satipatthanasutta), wellicht de oudste en belangrijkste meditatietekst van alle boeddhistische tradities. We lezen (ter vergelijking) uit enige andere belangrijke meditatiesoetras uit de Palicanon. Daarnaast lezen en bespreken we Cha'an teksten uit het oude China en we lezen uit de Shobogenzo, waarin de Japanse Meester Dogen zijn unieke visie t.a.v. boeddhistische filosofie & meditatie uiteenzet.

Deze teksten (de bij de desbetreffende Verdiepingsdagen behorende Readers) worden vooraf toegestuurd aan de deelnemers die verondersteld worden ze dan ook vooraf te lezen.

Filosofie & Meditatie

Tijdens deze verdiepingsdagen zullen we, naast het lezen en bespreken van Boeddhistische teksten, vooraf en ter afsluiting ook mediteren. Steeds gaat het dan om vormen die passen en aansluiten bij de besproken tradities. De begin- en eindtijd worden daarom wat aangepast. Nadere en meer specifieke info wordt t.z.t. aan de deelnemers verstrekt.


Binnenkort volgt (hier en in de komende 3e nieuwsbrief) nadere info over de verdiepingsdagen rondom

CHINA 

13 Rondom rituelen: Confucius, Mencius en Xun Zi (Confucianisme) 

14 Vrij zwerven: Lao Zi en Zhuang Zi (Taoisme)

 AFRIKA 

15 Halteplaats Afrika: Afrikaanse filosofie

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD 

16 Teksten rondom reizigers, pelgrims en pioniers uit de Wereldfilosofie 

17 Socratisch Gesprek: wat maakt je tot een wijsgerig pelgrim? 


UA-12723506-1