ANaarZ

Les 2: Filosofisch-historisch: Klassieke Islamitische filosofie en filosofen (en dus: Iran/Perzië)

Centrale filosofische focus:
Socrates, Plato en vooral: Aristoteles, rationele reflectie op het geloof en de Koran

Centrale filosofische disciplines: metafysica, logica, ethiek & politiek

Op reis:
1. Arabië: Mekka en Medina
2. Iran/Perzie: Isfahan, Yazd, Shiraz, Mashhad

Het erfgoed
De erfenis van Grieken, Perzen, en India.
De grootste invloeden zijn: Aristoteles en het neo-platonisme.

Histo-geografische context:  
Het tweede kalifaat, van de Abassieten, tot aan de komst van de Mongolen
de Umayyaden (661-750)
de Abbasieden (750-935)
641   Verovering van Alexandrië, de ontdekking van de bibliotheek
711   De twee uiteinden van het verenigde rijk en de slag van Poitiers in 732
1099 De kruisvaarders veroveren Jerusalem.
1225 De Almohaden verlaten Spanje, Al Andaloes teruggebracht tot het Koninkrijk Granada.
1220 De eerste grote Mongoolse plundertochten.

Falsafa: filosofie binnen de Islam, één van de 5 disciplines:

Falsafa: filosofie: 1] in gesprek met de Grieken en 2] de voorgangers en nakomelingen van Avicenna
Kalam: theologie en dialectiek
Fiqh: stelsel van riten en plichten: de 'Vijf zuilen van de islam'
Sharia: het geheel van wetten ontleend aan de koran, met de sunnah (‘'het begane pad’)
Ahadith: overleveringen, de verhalen

Filosofen (falasifa; sing. faylasuf) die de falsafa (islamitische filosofie) gevormd hebben.
Al-Kindi (801-873) Grondlegger van de falsafa, De Vertaler. "Filosoof van de Arabieren"
Al-Razi (854–925) Arts-filosoof bij uitstek. Vrijdenker.
Al-Farabi (870-950) 'De tweede meester' (na  Aristoteles)
Al-Biruni (973-1048) Grondlegger van de Interculturele filosofie
Ibn Sienna [Avicenna] (980-1037) Keerpunt in de falsafa
Al-Ghazali (1058–1111) 'Vijand van de filosofie’

Belangrijke thema's in de falsafa:
De filosofische relatie met het erfgoed van de oude Grieken
(De aard en hoedanigheid van) God & de ziel (psycho-logie) (en het hiernamaals)
Geloof vs rede, ook het centrale thema van de 'westerse' Middeleeuwse filosofie
De relatie tussen kalam en falsafa
Islam en politiek (en het belang van de geschiedenis), samenhangend met de relatie tussen
Islam en ethiek (en DE vraag naar de al-insan al-kamil 'uitmuntende persoon')
Geloof en mystiek (soefisme), m.n. het thema van Licht/Duisternis
De aard en hoedanigheid van TAWHID, de eenheid (en de veelheid), Het Ene en het vele