Wat is de Wijsgerige Jaargang?

Wat is de Wijsgerige Jaargang?


De Wijsgerige Jaargang biedt de mogelijkheid een jaar lang kennis op te doen van de filosofie en zelf te filosoferen.


Daarnaast worden verschillende oosterse en westerse meditatievormen en technieken aangeboden en onderzocht.


In de Wijsgerige Jaargang wordt filosofie opgevat als wijsbegeerte: een persoonlijke, spirituele ontdekkingstocht, op zoek naar wijsheid en inzicht, die we gezamenlijk en ieder voor zich ondernemen aan de hand van de geschiedenis van de filosofie en de eigen ervaring.


De oorsprong van filosofie ligt in de geschiedenis, de bron van de wijsbegeerte ligt in ons.


Tussen beide is een verband. Ik vat de geschiedenis van de filosofie op als eenspiegelvoor de (trans-)persoonlijke ontwikkeling. Dit vormt het uitgangspunt van de Wijsgerige Jaargang en tevens de wijsgerige 'rode' draad. Deze volgend komen we tot de opbouw van een wijsgerig leven. We beginnen met en vanuit de 'Westerse filosofie'. In het oude Griekenland is wat wij 'filosofie' noemen ontstaan. Wanneer en hoe gebeurde dat en waarom precies noemen we dit dan 'filosofie'? Wat is dat? We beginnen dus bij de oorsprong, nog vóór Socrates, in het oude Griekenland, op zoek naar de bron. We bespreken vervolgens Plato en Aristoteles om daarna de ontwikkeling van het westerse denken door de eeuwen heen te volgen. Je hoort mooie verhalen die aanzetten tot denken en behalve met ideeën werken we ook met beelden vanuit de kunst. Bijna ongemerkt krijg je zo een inleiding in de verschillende onderdelen van de filosofie als je leert wat metafysica, kennisleer, esthetiek en ethiek inhouden en wat voor rol deze spelen in de opbouw van een eigen wijsgerig leven.


Aan 2500 jaar wereldfilosofie ontlenen we thema's die per les worden uitgewerkt en waarover, door docent en deelnemers, wordt nagedacht door ze te betrekken op eigen leven en werk. Hierdoor komen we tot een verinnerlijking van de geschiedenis van de wijsbegeerte.


Opbouw bijeenkomsten

Elke bijeenkomst krijg je de lesopzet een helder overzicht van de lesinhoud en een relevante lestekst: een originele, vertaalde voor het onderwerp en periode relevante leestekst.


Elke les heeft een opbouw, die bestaat uit


3 lescomponenten:

- Een historisch-filosofische component: elke bijeenkomst een helder overzicht van de belangrijkste filosofen en hun ideeën, theorieën en wijsgerige stelsels.

- De thematisch-wijsgerige component: Elke les staat een specifiek wijsgerig thema centraal.

Dit wisselt per jaar en is gerelateerd aan het jaarthema. (Dit jaar is dat: Filosofie en Spiritualiteit Oost en West).

- De wijsgerig-praktische component: Elke bijeenkomst krijg je aanwijzingen om het geleerde praktisch toe te passen.

Dit gebeurt in de vorm van huiswerk en wijsgerig-contemplatieve (meditatie-) oefeningen.


Daarnaast zijn er de verdiepingsdagen waarin met name deze laatste component wordt uitgewerkt. Dit vormt een integraal onderdeel van de Wijsgerige Jaargang.


Voor wie, met welk resultaat?

Naast een goede introductie in de Wereldfilosofie biedt de Wijsgerige Jaargang als geheel de mogelijkheid je gedurende een jaar te verdiepen in filosofie en andere culturen om zo deze kennis te verbinden met de persoonlijke groei en deze hierdoor mogelijk te maken. Dat is ook het resultaat.

De wijze waarop dit zal gebeuren is niet eenduidig, maar in ieder geval mede afhankelijk van de eigen inzet.

(Je moet bij voorbeeld en met name in staat zijn hiervoor tijd vrij te maken.)


Dan kun je, vanuit je eigen perspectief, werken aan zingeving, verkrijg je inzicht in je innerlijke drijfveren, overzicht door je te verplaatsen in verschillende perspectieven en uitzicht op je eigen doelstellingen.


Voor een steeds groeiend aantal studenten vormt de Jaargang ook een AANZet tot Wijsgerige Coaching